Science China Information Sciences

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Mou Chen: 2 / 129
  Qing-Xian Wu: 2 / 129
  Yin Zhao: 1 / 74
  Daizhan Cheng: 1 / 74
  Bin Jiang: 1 / 72
  Chang-Sheng Jiang: 1 / 72
  Yu Huang: 1 / 64
  Xiaoying Bai: 1 / 64
  Wei-Tek Tsai: 1 / 64
  Wen-Hua Chen: 1 / 57
  Chao Fu: 1 / 47
  Shanlin Yang: 1 / 47
  Kaile Zhou: 1 / 47
  Kaisheng Ma: 2 / 44
  Shaocheng Tong: 2 / 44
  Nan Liao: 2 / 44
  Kai Liao: 2 / 44
  Wei Wei: 2 / 44
  Xiaoxin Cui: 2 / 44
  Dunshan Yu: 2 / 44
  2015
  Zheng Ma: 1 / 152
  Zhiguo Ding: 1 / 152
  Pingzhi Fan: 1 / 152
  Hengchao Li: 1 / 152
  Zhengquan Zhang: 1 / 152
  Chenwei Deng: 1 / 59
  Jia Xu: 1 / 59
  Guangbin Huang: 1 / 59
  Jiexiong Tang: 1 / 59
  Hong Mei: 1 / 38
  Dan Hao: 1 / 38
  Xiaoyin Wang: 1 / 38
  Bing Xie: 1 / 38
  Lu Zhang : 1 / 38
  Jie Zhang: 1 / 38
  Hong Liu: 1 / 37
  Huansheng Ning: 1 / 37
  Zhiquan Zhou: 1 / 35
  Dave Towey: 1 / 35
  Tsong Yueh Chen: 1 / 35

  Publications

  Browse by Citation