Engineering Applications of Artificial Intelligence

  Engineering Applications of Artificial Intelligence. A journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control. Artificial Intelligence (AI) techniques are now being used by the practising engineer to solve a whole range of hitherto intractable problems.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Gan Wensheng: 1 / 12
  Zhang Binbin: 1 / 12
  Hong Tzung-Pei: 1 / 12
  Lin Chun-Wei: 1 / 12
  2015
  K. W. Chau: 2 / 155
  X. Y. Chen: 1 / 125
  A. O. Busari: 1 / 125
  Gordon G. Parker: 1 / 107
  Abhilash Kantamneni: 1 / 107
  Laura E. Brown: 1 / 107
  Wayne W. Weaver: 1 / 107
  Parham Moradi: 2 / 85
  Qihe Liu: 1 / 52
  Xudong Li: 1 / 52
  Min Fu: 1 / 52
  Ce Zhu: 1 / 52
  Mao Ye: 1 / 52
  Pei Xu: 1 / 52
  Henri Pierreval: 1 / 51
  Nawel Bayar: 1 / 51
  Sonia Hajri-Gabouj: 1 / 51
  Saber Darmoul: 1 / 51
  Minrui Fei: 2 / 50
  Mehrdad Rostami: 1 / 48
  2016
  Shasha Wang: 1 / 104
  Liangxiao Jiang: 1 / 104
  Lungan Zhang: 1 / 104
  Chaoqun Li: 1 / 104
  Jian Jin: 3 / 98
  Ping Ji: 2 / 75
  Wei Dai: 1 / 69
  Lean Yu: 1 / 69
  Ling Tang: 1 / 69
  Zhan Justin: 3 / 64
  Lin Jerry Chun-Wei: 3 / 64
  Yan Zhang: 1 / 60
  Erhu Zhang: 1 / 60
  Wanjun Chen: 1 / 60
  Yanan Li: 1 / 56
  Jinling Li: 1 / 56
  Xiao Liu: 1 / 56
  Haixiang Guo: 1 / 56
  Rui Gu: 1 / 56
  Yijing Li: 1 / 56
  2017
  Zhan Justin: 2 / 23
  Gan Wensheng: 2 / 23
  Chao Han-Chieh: 2 / 23
  Fournier-Viger Philippe: 2 / 23
  Lin Jerry Chun-Wei: 2 / 23
  Wu Jimmy Ming-Tai: 1 / 10
  Zhiwu Li: 1 / 1
  Jian-Xin You: 1 / 1
  Guangdong Tian: 1 / 1
  Hu-Chen Liu: 1 / 1
  Ajith Abraham: 1 / 0
  Varun Kumar Ojha: 1 / 0
  Mohammad Zhalechian: 1 / 0
  Seyyed Mojtaba Bidoki: 1 / 0
  Zixing Cai: 1 / 0
  Saeed Jalili: 1 / 0
  Pranab K. Muhuri: 1 / 0
  Diego Dermeval: 1 / 0
  Mahdi Eftekhari: 1 / 0
  Le-An Yu: 1 / 0
  2018
  Li Zhengming: 1 / 2
  Pan Jeng-Shyan: 1 / 2
  Fan Zizhu: 1 / 2
  Wen Jie: 1 / 2
  Zhang Zheng: 1 / 2
  Hong Tzung-Pei: 1 / 2
  Lin Jerry Chun-Wei: 1 / 2
  Ren Shifeng: 1 / 2
  Fournier-Viger Philippe: 1 / 2

  Publications

  Browse by Citation
  40

  Observer-biased bearing condition monitoring: From fault detection to multi-fault classification.Cited by 26

  Chuan Li,José Valente de Oliveira,Mariela Cerrada,Fannia Pacheco,Diego Cabrera,René-Vinicio Sanchez,Grover Zurita
  (2016)