IEEE Network

  Network and networking may refer to:

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Tao Han: 1 / 347
  Hui Cheng: 1 / 347
  Mohsen Guizani: 1 / 347
  Xiaohu Ge: 1 / 347
  Hassan Hawilo: 1 / 240
  Rasool Asal: 1 / 240
  Maysam Mirahmadi: 1 / 240
  Abdallah Shami: 1 / 240
  Shaoen Wu: 1 / 234
  Honggang Wang: 1 / 234
  Fangming Liu: 2 / 204
  Hai Jin: 2 / 204
  Hui Zhu: 1 / 192
  Jun Shao: 1 / 192
  Joseph K. Liu: 1 / 192
  Ximeng Liu: 1 / 192
  Rongxing Lu: 1 / 192
  Hsiao-Hwa Chen: 1 / 139
  Min Chen: 1 / 139
  Weixiao Meng: 1 / 139
  2015
  Mugen Peng: 3 / 568
  Chonggang Wang: 3 / 395
  Victor C. M. Leung: 3 / 326
  Kecheng Zhang: 1 / 305
  Shi Yan: 1 / 305
  Yonggang Wen: 1 / 251
  Zhifeng Zhang: 1 / 251
  Jun Wu: 1 / 251
  Yu Hong: 1 / 251
  Chonggang Wang: 1 / 243
  Yong Li: 1 / 243
  Zhongyuan Zhao: 1 / 243
  Chengchao Liang: 1 / 168
  F. Richard Yu: 1 / 168
  Xi Zhang: 1 / 168
  Yulong Zou: 2 / 166
  Jia Zhu: 1 / 158
  Xianbin Wang: 1 / 158
  Shiwen Mao: 2 / 157
  Thomas Magedanz: 1 / 150
  2016
  Qiao Yan: 1 / 164
  Laizhong Cui: 1 / 164
  F. Richard Yu: 1 / 164
  Athanasios V. Vasilakos: 2 / 147
  Marica Amadeo: 1 / 146
  Daniel Corujo: 1 / 146
  Jose Quevedo: 1 / 146
  Antonio Iera: 1 / 146
  Claudia Campolo: 1 / 146
  Antonella Molinaro: 1 / 146
  Rui L. Aguiar: 1 / 146
  Zhu Han: 2 / 144
  Dusit Niyato: 2 / 144
  Kan Zheng: 1 / 139
  Zhe Yang: 1 / 139
  Periklis Chatzimisios: 1 / 139
  Wei Xiang: 1 / 139
  Kan Yang: 1 / 139
  Kuan Zhang: 1 / 139
  Mohammad Shojafar: 1 / 121
  2017
  Ju Ren: 1 / 111
  Chugui Xu: 1 / 111
  Hui Guo: 1 / 111
  Yaoxue Zhang: 1 / 111
  Hung-Yu Wei: 1 / 81
  Te-Chuan Chiu: 1 / 81
  Yuan-Yao Shih: 1 / 81
  Ai-Chun Pang: 1 / 81
  Wei-Ho Chung: 1 / 81
  Xuemin Shen: 3 / 71
  Jiyang Xie: 1 / 66
  Jianhua Zhang: 1 / 66
  Zhanyu Ma: 1 / 66
  Song Guo: 4 / 66
  Jun Guo: 1 / 66
  Zhongwei Si: 1 / 66
  Qie Sun: 1 / 66
  Hailong Li: 1 / 66
  Kun Wang: 4 / 66
  Ning Zhang: 2 / 62
  2018
  Mianxiong Dong: 4 / 155
  Kaoru Ota: 4 / 151
  He Li: 1 / 107
  Haibo Zhou: 4 / 83
  Elisabeth De Carvalho: 1 / 80
  Dong-Min Kim: 1 / 80
  Petar Popovski: 1 / 80
  Radoslaw Kotaba: 1 / 80
  René B. SøRensen: 1 / 80
  Alexandru-Sabin Bana: 1 / 80
  Cedomir Stefanovic: 1 / 80
  Kasper F. Trillingsgaard: 1 / 80
  Erik G. StröM: 1 / 80
  Jihong Park: 1 / 80
  Jimmy Jessen Nielsen: 1 / 80
  Xuemin Sherman Shen: 4 / 54
  Anfeng Liu: 2 / 51
  Nan Cheng: 4 / 50
  Jiguo Yu: 2 / 50
  Yingshu Li: 1 / 46

  Publications

  Browse by Citation